C4D插件

C4D地面吸附对齐插件 Snap To Floor 1.5

Snap To Floor插件介绍

Snap To Floor是一款用于Cinema 4D的插件,Snap To Floor插件可以在场景中旋转您的对象,您的模型将始终保持其在 Y 轴上的最低点。这使得为​​任何滚动对象设置动画变得轻而易举!

安装方法:

  • 拷贝Snap To Floor 1.5到C4D安装目录的plugins即可

支持Win/Mac系统: Cinema 4D R15 – 2023

C4D地面吸附对齐插件 Snap To Floor 1.5
插件名称Snap To Floor
应用平台CINEMA 4D
语言英文
最近更新2023年03月06日
0 条回应

    免责声明    会员协议    版权声明    友情链接    会员权益